Algemene-Voorwaarden

 

Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen koper en Groesting gesloten overeenkomst. In geval de algemene aankoop- en betalingsvoorwaarden van de koper tegenstrijdig zouden zijn met onderhavige voorwaarden of bijkomende punten zouden regelen zullen zij als niet bestaande worden beschouwd. 

Artikel 2: offerte 

De offerte werd opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de klant met vermelding van aantal gasten, tijdstip, menu, service en locatie. De inhoud van de offerte is bindend voor wat zal opgeleverd worden door Groesting. Het aantal personen vermeld op de offerte is bindend, zonder mogelijke betwisting. Een wijziging in het aantal gasten kan ten laatste 5 werkdagen vòòr aanvang van het evenement doorgegeven worden in onderlinge overeenkomst. Indien minder gasten aanwezig zijn dan aangegeven, zal gefactureerd worden naargelang het aantal personen vermeld op de offerte. Indien er meer gasten aanwezig zijn dan aangegeven, zijn wij zijn niet verantwoordelijk voor een tekort aan voedsel, materiaal of personeel. Wij behouden tevens het recht om de factuurprijs in dit geval evenredig te verhogen. 

Artikel 3: reservatie- en betalingsvoorwaarden 

50% van de totale factuurprijs dient uiterlijk 5 werkdagen na reservatie betaald te zijn aan Groesting als voorschot, zoniet zal dit als eenzijdige verbreking van de overeenkomst gelden en wordt de datum terug vrijgegeven. De overige 50% van de totale factuurprijs dient aan Groesting betaald te worden ten laatste op datum van levering van de dienst of, indien dit een zater-,zon- of feestdag is, op de daaropvolgende werkdag . De betaling van het voorschot geldt als akkoord met de offerte. De prijs op de factuur is contant betaalbaar of per overschrijving . In geval van niet betaling zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire niet-verminderbare vergoeding van 10% van het totale factuurbedrag of een minimum van €100.00. Daarenboven zijn op het totale factuurbedrag verwijlintresten verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Artikel 4: annulering en uitstel 

In geval van annulering van de dienst door de klant zal Groesting volgende verbrekingsvergoeding in rekening brengen, dit in verhouding tot de kosten die tot de dag van de annulering reeds door Groesting werden betaald: 

  • Binnen minder dan 7 kalenderdagen voor de levering van de dienst: 100% van de totale factuurprijs; 
  • Tussen 7 en 14 kalenderdagen voor de levering van de dienst: 50% van de totale factuurprijs; 
  • Tussen 14 en 30 kalenderdagen voor de levering van de dienst: 35% van de totale factuurprijs, en 
  • Meer dan 30 kalenderdagen voor de levering van de dienst: 15% van de totale factuurprijs. 

In voorkomend geval zal de verbrekingsvergoeding rechtstreeks aan de klant gefactureerd worden. 

Ingeval de levering van de dienst door de klant voor de initiële datum wordt uitgesteld en dit schriftelijk aan Groesting werd meegedeeld: 

  • tussen de 14 en 30 kalenderdagen zal de totale factuurprijs met 15% worden verhoogd; 
  • tussen de 7 en 14 kalenderdagen zal de totale factuurprijs met 35% worden verhoogd; 
  • tussen de 3 en 7 kalenderdagen zal de totale factuurprijs met 50% worden verhoogd en 
  • minder dan 3 kalenderdagen op voorhand is uitstel niet mogelijk. 

Artikel 5: verantwoordelijkheid van Groesting 

Groesting is niet verantwoordelijk voor enige schade die [MO|VDN6] voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht). Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant. Groesting is niet verantwoordelijk voor vertraging of niet-levering van de dienst in geval van moeilijke toegang tot de lokalen van de klant of ontoereikende voorbereiding van deze lokalen. 

Artikel 6: de verantwoordelijkheid van de klant/koper 

De klant en de koper zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van Groesting voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van Groesting en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek. De klant zorgt ervoor dat de toegang tot de gebouwen en de nodige aansluitingen en voorzieningen overeenstemmen met de kenmerken en de technische normen van het gebruikte materiaal. 

Artikel 7: klachten 

Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Groesting toekomen binnen de zeven werkdagen nadat de dienst is voltooid. 

Artikel 8 

Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van Groesting. 

Artikel 9 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil aangaande de uitvoering en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, alsook de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, dient te worden gebracht voor de hoven en rechtbanken van het arrondissement waarbinnen de zetel van Groesting gevestigd is. Deze hoven en rechtbanken zullen exclusief bevoegd zijn om dergelijk geschil definitief te beslechten. Indien de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, laat deze bepaling de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° onverlet.